logo

PDF Drukuj Email

 

W ramach rozszerzenia Unii Europejskiej, aby przyczynić się do kształtowania prawników francuskojęzycznych na wysokim poziomie, Wydziały Prawa Uniwersytetów w Tours oraz w Łodzi utworzyły Studium Podyplomowe I stopnia pod nazwą „Szkoła Prawa Francuskiego” zakończone uzyskaniem Dyplomu Prawa Francuskiego jak również świadectwa ukończenia studiów podyplomowych I stopnia na UŁ, oraz Studium Podyplomowe II stopnia po nazwą „Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski” (na poziomie M2) zakończone uzyskaniem francuskiego państwowego dyplomu magisterskiego ukończenia studiów prawniczych (o profilu europejskim) oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych II stopnia w UŁ.Uprzejmie informujemy, że ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów studia na poziomie Master 2 "Prawnik europejski" w roku akadem. 2014/2015 nie zostaną uruchomione. 

 


Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski

Fundamentem projektu "Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski" jest „Szkoła Prawa Francuskiego”, utworzona w wyniku współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu François Rabelais w Tours (Francja), funkcjonująca na Wydziale Prawa i Administracji UŁ od 2003 roku. Program "Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski"jest kolejnym etapem rozwoju współpracy obu uczelni.

Program Master 2 o specjalizacji prawo europejskie został stworzony na podstawie programu kształcenia akredytowanego na Uniwersytecie w Tours, po jego zaadaptowaniu do warunków i potrzeb studentów polskich. Umożliwia on kontynuację w Polsce studiów w zakresie prawa francuskiego na poziomie magisterskim. Celem programu Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski jest umożliwienie studentom polskim odbycia w kraju pogłębionych studiów z zakresu prawa europejskiego, z uwzględnieniem jego wpływu na prawo krajowe, w szczególności francuskie. Wykłady będą prowadzone w języku francuskim przez wykładowców obu współpracujących uniwersytetów.

Specjalizacja w dziedzinie prawa europejskiego ma przede wszystkim na celu przygotowanie zawodowe przez dostarczenie studentom pogłębionej wiedzy prawniczej we wszystkich dziedzinach prawa Unii Europejskiej oraz podniesienie specjalistycznych kompetencji językowych, niezbędnych do świadczenia pracy w przestrzeni unijnej. Osiągnięciu tego celu mają także służyć obowiązkowe trzymiesięczne staże zawodowe, odbywane w Polsce lub we Francji na zakończenie rocznego cyklu kształcenia teoretycznego, z których studenci sporządzą raporty. Umożliwią one praktyczne zastosowanie świeżo nabytej wiedzy, dając bezpośrednie przełożenie procesu kształcenia uniwersyteckiego na żywe procesy gospodarcze i społeczne oraz pomogą sprecyzować plany zawodowe przyszłych absolwentów.

Znaczenie dyplomu

Program "Francuskie Magisterium Prawa - Prawnik Europejski" ma status prawny Studium Podyplomowego II stopnia. Jego ukończenie stanowi podstawę wydania dwóch dyplomów: francuskiego państwowego dyplomu magisterskiego ukończenia studiów prawniczych (o profilu europejskim) oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych II stopnia w UŁ.

Regulamin egzaminów

 

Wiedza z każdego z przedmiotów, w tym przebieg i wynik stażu, oceniana jest w skali od 0 do 20 punktów bądź na podstawie egzaminu pisemnego lub ustnego, bądź na podstawie pracy studenta i zaliczeń w toku kolejnych zajęć. Wybór formy sprawdzenia wiedzy należy do wykładowców poszczególnych przedmiotów.

Egzaminy odbywają się w każdym roku akademickim w okresie od maja do września. Sesja poprawkowa organizowana jest, w miarę potrzeb, w miesiącach od września do października.

Dany przedmiot nauczania i dany blok zajęć zaliczone są z wynikiem pozytywnym, jeśli kandydat uzyskał ocenę równą lub wyższą średniej (minimum 10/20). Wyniki uzyskane z przedmiotów wykładanych w ciągu tego samego semestru podlegają uśrednieniu. Do zaliczenia semestru konieczne jest uzyskanie ogólnej oceny końcowej równej lub wyższej od średniej (10/20).

Staż zawodowy jest obowiązkowy i trwa trzy miesiące. Wykładowcy pomagają studentom w znalezieniu miejsca odbycia praktyki. Nie można uzyskać dyplomu ukończenia studiów Francuskiego Magisterium Prawa bez odbycia stażu i uzyskania z niego oceny równej lub wyższej 10/20 punktów, która nie podlega uśrednieniu z innymi ocenami. Z jego przebiegu sporządzany jest raport, który student przedstawia komisji złożonej z pracownika naukowego i ewentualnie przełożonego stażu, a następnie broni go na takich zasadach, jak pracę magisterską.
Zmieniony: Czwartek, 16 Październik 2014 12:34
 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.