logo

PDF Drukuj Email

 

W ramach rozszerzenia Unii Europejskiej, aby przyczynić się do kształtowania prawników francuskojęzycznych na wysokim poziomie, Wydziały Prawa Uniwersytetów w Tours oraz w Łodzi utworzyły Studium Podyplomowe I stopnia pod nazwą „Szkoła Prawa Francuskiego” zakończone uzyskaniem Dyplomu Prawa Francuskiego, jak również świadectwa ukończenia studiów podyplomowych I stopnia na UŁ oraz Studium Podyplomowe II stopnia po nazwą „Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski” (na poziomie M2) zakończone uzyskaniem francuskiego państwowego dyplomu magisterskiego ukończenia studiów prawniczych (o profilu europejskim) oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych II stopnia w UŁ.

 

 

Szkoła Prawa Francuskiego (SPF)

Studia pod nazwą „Szkoła Prawa Francuskiego” funkcjonują w Łodzi na Wydziale Prawa i Administracji od 2003 r. i trwają - w zależności od potrzeb studentów - 1 rok akademicki (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry).

W przypadku jednorocznego toku studiów, wykłady odbywają się średnio 2 razy w miesiącu (ok. 14 zjazdów w ciągu 1 roku akad.), od października do czerwca, w piątek i sobotę rano (niekiedy także w czwartek po południu). W razie wyboru dwuletniego toku studiów, wykłady odbywają się na podobnych zasadach odpowiednio 1 raz w miesiącu (7 zjazdów w roku akad.).

Studia obejmują naukę podstawowych przedmiotów francuskiego prawa publicznego i prywatnego oraz część poświęconą prawu Unii Europejskiej, z naciskiem na jego zastosowanie we Francji, stanowiąc przygotowanie do pogłębionych studiów w tym zakresie na poziomie magisterskim w ramach „Francuskiego Magisterium Prawa - Prawnik Europejski”.

Znaczenie Dyplomu

Po ukończeniu studiów student otrzymuje dyplom Uniwersytetu w Tours (D.U., czyli „Diplôme Universitaire”) oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych I stopnia Uniwersytetu Łódzkiego.

Dyplom Uniwersytetu w Tours, potwierdzając specjalizację studenta w dziedzinach prawa francuskiego oraz prawa Unii Europejskiej, pozwala na kontynuowanie w normalnym toku francuskich studiów prawniczych na poziomie M2, po ukończeniu których student otrzymuje francuski dyplom państwowy. Od października 2007 r. studenci mają możliwość kontynuacji francuskich studiów prawniczych na poziomie magisterskim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego bez konieczności wyjazdu do Francji.

Jeżeli są spełnione wszystkie warunki przyjęcia na studia zgodnie z francuskimi procedurami akademickimi, studenci, którzy ukończyli co najmniej IV rok prawa polskich studiów oraz posiadają Dyplom Prawa Francuskiego lub inny równorzędny francuskiemu Master 1 (np. uzyskany w ramach studiów podyplomowych w zakresie prawa francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim lub Jagiellońskim) lub, którzy odbyli część studiów prawniczych we Francji, np. w ramach programu Erasmus, mogą kandydować na studia prawnicze na poziomie Master 2 Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tours lub kontynuować naukę na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w ramach studiów podyplomowych II stopnia - Francuskiego Magisterium Prawa - Prawnik Europejski.

Wykładowcy Wydziału Prawa w Tours udzielają absolwentom pomocy w uzyskaniu stażu zawodowego we Francji i środków na jego finansowanie.

Regulamin egzaminów SPF:

Jednoroczny cykl kształcenia jest podzielony na 2 semestry poświęcone czterem modułom. Każdy przedmiot z czterech modułów jest zakończony egzaminem pisemnym, ocenianym od 0 do 20..

Na zakończenie studiów odbywa się egzamin ustny („Grand Oral”), obejmujący główne zasady prawa francuskiego.

Współczynniki każdego egzaminu :

Moduł 1

Moduł 2

Prawo konstytucyjne:

1

Prawo cywilne :

2

Prawo administracyjne:

1

Prawo handlowe :

1

Prawo europejskie:

1

Moduł 3

Moduł 4

Finanse publiczne :

1

Prawo pracy :

1

Prawo samorządu terytorialnego

1

Prawo gospodarcze karne:

1

Postępowanie administracyjne :

1

Prawo cywilne (kontrakty):

1

Ustny egzamin końcowy: 2

W przypadku trybu 2-letniego, na I-ym roku, słuchaczy obowiązują przedmioty z Modułu 1 i 2, czyli: prawo konstytucyjne, administracyjne, europejskie, cywilne i handlowe.

Warunki otrzymania dyplomu

Studenci przystępują do egzaminów z wykładów, na które uczęszczali. Egzaminy są organizowane przez Wydział Prawa i Administracji UŁ w terminie około dwóch miesięcy od zakończenia wykładów z danego przedmiotu.

Tematy egzaminów są wybierane przez pracowników Wydziału Prawa w Tours, którzy następnie oceniają prace egzaminacyjne studentów.

Studenci otrzymują ocenę za każdy moduł i ocenę za ustny egzamin końcowy.

Oceny uzyskane z poszczególnych modułów oraz ocena z ustnego egzaminu końcowego wzajemnie się kompensują.

Studenci, którzy nie otrzymali średniej z danego modułu, po kompensacji modułów 1 i 2 oraz modułów 3 i 4 lub nie otrzymali średniej z ustnego egzaminu końcowego mają prawo, na początku października, zdawać ustny egzamin poprawkowy z przedmiotu lub przedmiotów, z którego lub których nie uzyskali minimum 10 punktów.

Uniwersytet w Tours decyduje o wydaniu dyplomu wspólnie ze Szkołą Prawa Francuskiego w Łodzi, która ogłasza listę absolwentów.

Dyplom jest wydawany osobie, która uzyskała średnią ocen wyższą lub równą 10/20 z poszczególnych egzaminów lub łącznie 140/280.

W zależności od średniej wszystkich otrzymanych ocen (czterech modułów i ustnego egzaminu końcowego), na dyplomie ukończenia Studiów wpisuje się ostateczny wynik zgodnie z zasadą: 18/20 - bardzo dobry; 16/20 - dobry plus; 14/20 – dobry; 12/20 - dostateczny plus; 10/20 - dostateczny.

 

Zmieniony: Środa, 01 Październik 2014 11:12
 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.